rechtsbijstandabonnement mijn dossiers
home >> contact >> onze voorwaarden

Onze voorwaarden

Versie 2020

Artikel 1. Definities

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtnemer: één van de aan het Juristenhuys verbonden advocaten of juristen die in persoon, hetzij via zijn/haar praktijkvennootschap de rechtspraktijk uitoefent en die heeft aangegeven, dat deze voorwaarden op zijn/haar dienstverlening van toepassing zijn.
2. Opdrachtgever: de wederpartij van de Opdrachtnemer bij een Opdracht.
3. Opdracht: iedere opdracht tot het verrichten van werkzaamheden die door Opdrachtgever aan een Opdrachtnemer wordt verstrekt, elke wijziging of aanvulling daarop, alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die Opdracht en/of alle rechtsbetrekkingen voortvloeiend uit die Opdracht.
4. het Juristenhuys: de zelfstandig onder de naam 'het Juristenhuys' opererende rechtsdienstverlener.
5. Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Artikel 2. het Juristenhuys

het Juristenhuys is een samenwerkingsverband van zelfstandig onder de naam 'het Juristenhuys' werkende advocaten en juristen die – al dan niet door middel van een praktijkvennootschap – voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.

Artikel 3. Toepasselijkheid van de Voorwaarden

1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Opdracht, inclusief de aanbieding daartoe, die wordt gegeven aan en/of uitgevoerd door een Opdrachtnemer.
2. Mocht in een geschil tegen een deel of delen van deze Voorwaarden geoordeeld worden, beperkt dit niet de toepasselijkheid van de rest van de Voorwaarden.
3. Door het verstrekken van een Opdracht aan een Opdrachtnemer, aanvaardt Opdrachtgever tevens de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, behoudens uitdrukkelijke acceptatie van delen of het geheel hiervan.
4. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover de Opdrachtnemer deze schriftelijk heeft aanvaard en gelden bovendien slechts voor de specifieke Opdracht waarvoor de afwijking is overeengekomen.
5. Deze Voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van die personen die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door de Opdrachtnemer, onverschillig of deze personen werkzaam zijn binnen het verband van het Juristenhuys of niet.

Artikel 4. Opdracht

1. Een Opdracht zal uitsluitend worden aangegaan met de Opdrachtnemer. Andere deelnemers aan het samenwerkingsverband van het Juristenhuys – behoudens de (opdrachtnemende) Opdrachtnemer – zullen door de Opdracht niet gebonden zijn.
2. Opdrachtgever stemt ermee in dat voor de uitvoering van de Opdracht (mede) één of meer derden kunnen worden ingeschakeld, hetzij werkzaam binnen het verband van het Juristenhuys, hetzij daarbuiten. In zulk een geval zijn alle medewerkende opdrachtnemers slechts aansprakelijk voor hun eigen deel van de opdracht, anders dan gesteld in art. 7:407 lid 2 BW en behoudens het gestelde in deze voorwaarden inzake aansprakelijkheid.
3. De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud of resultaten van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer en diens hulppersonen tegen aanspraken van derden (de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen) die samenhangen met de Opdracht, behoudens opzet of grove nalatigheid van de Opdrachtnemer.
4. Indien een Opdracht door meer dan één Opdrachtgever wordt verstrekt, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de uit de Opdracht voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5. Termijnen van oplevering

Opgegeven of overeengekomen termijnen van oplevering zijn geen fatale termijn. In geval van niet- tijdige oplevering is de Opdrachtnemer eerst in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een nadere en redelijke termijn voor levering wordt gesteld die ten minste gelijk is aan 31 dagen, terwijl Opdrachtgever onverminderd tot afname is verplicht.

Artikel 6. Honorarium, reiskosten, verschotten en omzetbelasting

1. De door Opdrachtgever verschuldigde tegenprestatie voor de aan de Opdracht verbonden werkzaamheden bestaat uit honorarium, reiskosten, verschotten en omzetbelasting.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is het honorarium gebaseerd op het overeengekomen uurtarief en de aan de Opdracht bestede tijd.
Het uurtarief wordt voor 2020 vastgesteld op € 175,-.
De Opdrachtnemer is bevoegd om het uurtarief één maal per kalenderjaar te verhogen met maximaal 5%. Voor werkzaamheden die, op verzoek van Opdrachtgever, dan wel vanwege de spoedeisendheid van de zaak, worden uitgevoerd buiten reguliere kantoortijden, geldt een opslag van 50%.
3. De reiskosten bestaan uit een vergoeding voor zowel kilometerkosten als reistijden en worden op uurbasis forfaitair gesteld op 25% van het toepasselijke uurtarief.
4. De overige verschotten bestaan uit kosten die in het kader van de Opdracht zijn gemaakt, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels uit openbare registers e.d.
5. Alle bedragen worden verhoogd met de verschuldigde omzetbelasting.
6. De Opdrachtgever zal na verlening van de Opdracht een voorschot betalen ter waarde van 5 uren. Dit voorschot zal verrekend worden met de laatste declaratie.
7. Opdrachtnemer zal aan Opdrachtgever periodiek facturen met overlegging van de onderhavige declaraties. Opdrachtnemer kan besluiten de facturatietermijn te verruimen wanneer hiervoor aanleiding is, bijvoorbeeld door meerdere declaraties tezamen te factureren.

Artikel 7. Betaling

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Opdrachtgever verplicht tot betaling van declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum zonder opschorting en/of verrekening.
2. Bij overschrijding van deze termijn maakt Opdrachtnemer aanspraak op incassokosten en wettelijke rente zoals bedoeld in Burgerlijk Wetboek 6, afdelingen 9 en 11, en is Opdrachtnemer bevoegd om zijn/haar werkzaamheden voor Opdrachtgever op te schorten.
3. Reclamaties tegen een declaratie dient de Opdrachtgever binnen 7 dagen schriftelijk en gemotiveerd aan Opdrachtnemer te zenden. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de door Opdrachtnemer verstrekte declaratie.
4. Betalingen door of vanwege Opdrachtgever strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door Opdrachtgever verschuldigde (buitengerechtelijke) incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom van de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van Opdrachtgever.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. De Opdrachtnemer spant zich in om de aan de Opdracht verbonden werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren.
2. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van opschorting van werkzaamheden.
3. Iedere aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit - of verband houdend met - de uitvoering van de Opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door de Opdrachtnemer voor de desbetreffende Opdracht in het desbetreffende kalenderjaar ontvangen bedrag exclusief verschotten en omzetbelasting tot een maximum van € 25.000,00. De laatste zin is tevens van toepassing indien Opdrachtnemer ervoor kiest zijn beroepsaansprakelijkheid niet te verzekeren.
4. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien Opdrachtnemer de betreffende aanspraak niet binnen één jaar bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt. Deze vervaltermijn gaat in op de datum dat Opdrachtgever bekend was, of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, met de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd.

Artikel 9. Archivering

De Opdrachtnemer zal afgesloten dossiers archiveren en gedurende een periode van minimaal 7 jaar bewaren. Deze bewaartermijn gaat in op de datum waarop de Opdrachtnemer Opdrachtgever schriftelijk in kennis gesteld heeft van de sluiting van het dossier, dan wel (indien zulks eerder is) 1 jaar na de datum vermeld op de laatste factuur van de Opdrachtnemer betreffende de Opdracht. Na afloop van deze termijn heeft de Opdrachtnemer het recht om het betreffende dossier te vernietigen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op de rechtsbetrekking met Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die uit deze rechtsbetrekking voortvloeien worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter binnen het Arrondissement alwaar Opdrachtnemer kantoor houdt.

 

Deze tekst als pdf