rechtsbijstandabonnement mijn dossiers
home >> contact >> privacyverklaring

Privacyverklaring

versie mei 2018

In deze verklaring kunt u lezen welke gegevens wij verzamelen en waarom. Ook kunt u lezen welke rechten u in dezen heeft en hoe u die rechten kunt uitoefenen.

De gegevensverwerker

De gegevensverwerker is het Juristenhuys vof, gevestigd aan de Kohlbergsgracht 9 in (6462 CA) Kerkrade. U kunt ons bereiken via de telefoonnummers 045-5710665 of 06-27433053 en via email info@hetjuristenhuys.nl. Uw contactpersoon is Peter Houben.

Welke gegevens wij verwerken

Wij verwerken gegevens van onze cliënten en, indien van toepassing, diens tegenpartij en zijn/haar gemachtigde. Daarnaast verwerken wij gegevens van onze leveranciers.

Het gaat hierbij om deze gegevens:

Bij cliënten
- Achternaam en voornamen
- Aanhef (geslacht)
- Indien van toepassing: bedrijfsnaam en vertegenwoordigingsbevoegde en KvK-nummer
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geboorteplaats en -datum
- Bankrekeningnummer indien u ons heeft gemachtigd tot automatische incasso’s
- BSN indien dit voor de behandeling van uw casus noodzakelijk is
- Alle informatie over de casus die u ons heeft verstrekt

Bij de tegenpartij
Gelijk aan de gegevens van cliënten, behalve het bankrekeningnummer en verder voor zover door cliënten of uzelf aan ons verstrekt.

Bij de gemachtigde
- Achternaam en voorletters/voornaam
- Aanhef (geslacht)
- Naam kantoor
- Adresgegevens kantoor
- Telefoonnummer algemeen en rechtstreeks
- Faxnummer
- E-mailadres

Bij leveranciers
- Bedrijfsnaam
- Namen contactpersonen
- Bedrijfsadresgegevens
- Telefoonnummer algemeen en rechtstreeks (voor zover verstrekt)
- Faxnummer
- E-mailadres
- BTW-nummer indien noodzakelijk

Waarom wij deze gegevens verwerken

De gegevens, die wij verwerken, zijn noodzakelijk om een overeenkomst uit te voeren. Daarnaast kan het gaan om een wettelijke verplichting of het behartigen van de belangen van onze cliënten (het zogenaamde gerechtvaardigd belang). Om die reden hoeft u ook geen toestemming te geven voor het verwerken van uw gegevens: het betreft in de AVG genoemde rechtvaardigingsgronden.

Wat wij doen met de gegevens

In het geval van de gegevens van cliënten, tegenpartij en gemachtigde gaat het primair om de behartiging van de belangen van en/of geven van advies aan onze cliënten. Wij leggen een digitaal dossier aan en noteren hierin alle handelingen per casus. Uiteraard gebruiken we de gegevens ook om onze cliënten een factuur te kunnen sturen en houden ons daarbij aan alle, door de overheid, zoals de fiscus, opgelegde regels. Dit laatste geldt uiteraard ook voor de gegevens die wij verwerken van onze leveranciers en het verwerken van hun facturen aan ons.

Wij zullen nooit zomaar uw gegevens delen met anderen, laat staan deze verkopen aan derden. Toch kan het zijn dat wij uw gegevens moeten verstrekken aan anderen. Denk hierbij aan het verstrekken van gegevens aan een deurwaarder en de rechtbank wanneer wij voor onze cliënten een rechtszaak starten. Of gevallen waarin wij wettelijk verplicht zijn om gegevens kenbaar te maken, zoals een belastingcontrole.
In alle gevallen dat we uw gegevens moeten delen, zullen we alleen die gegevens delen die strikt noodzakelijk zijn.

Als bewaartermijn hanteren wij de wettelijke termijn van 7 jaar na het uitvoeren van de laatste handeling in het (laatste) dossier. Daarna worden uw gegevens vernietigd.

Overigens zorgen wij ervoor dat de gegevens van onze cliënten etc. goed zijn beveiligd. De website is versleuteld en voor toegang tot de gegevens heb je een naam en wachtwoord nodig. Ook wordt er nog gecontroleerd of degene die inlogt ook wel toegang mag krijgen tot een bepaald dossier. Met onze webhost hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten zodat u ook via die weg verzekerd bent van een correcte gegevensverwerking.
De gegevens van onze leveranciers worden enkel offline bewaard.

Ondanks al onze inspanningen om uw gegevens te beveiligen, kan nooit worden uitgesloten dat kwaadwillenden op illegale wijze aan deze gegevens komen. Zodra wij een zulke inbreuk ontdekken, lichten wij de betrokkenen in en maken wij een melding en/of doen wij aangifte bij de autoriteiten.

Uw rechten

De AVG kent u een aantal rechten toe. Zo heeft u het recht om uw gegevens in te zien, over te kunnen dragen, te (laten) corrigeren en geheel te (laten) verwijderen. Ook mag u altijd een eerder gegeven toestemming intrekken. De laatste twee (verwijderen en toestemming intrekken) kan alleen wanneer u voor de verwerking van gegevens toestemming heeft gegeven. In ons geval hebben wij uw toestemming niet nodig, zoals hierboven uitgelegd, en kunt u ons dus ook niet vragen om uw gegevens te verwijderen.

Klachten

Wanneer u vragen heeft over uw gegevensverwerking, kunt u via de hierboven genoemde gegevens contact met ons opnemen. We doen ons best om uw vraag binnen 2 werkdagen te beantwoorden. Is ons antwoord niet bevredigend, geef dit dan aan, dan kunnen we aan een oplossing werken. Komen we er niet uit, dan kunt u altijd nog een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Deze verklaring is opgesteld naar de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens, in overeenstemming met de AVG. Wij houden ons het recht voor om deze verklaring, indien nodig, aan te passen.